30 I 2017

Rusza kwalifikacja wojskowa

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
W 2017 r. kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 30 stycznia i potrwa do 28 kwietnia. Jej celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej.
Rusza kwalifikacja wojskowa  - zdjęcie

Ten ostatni punkt jest szczególnie ważny dla kandydatów do służby wojskowej, w tym do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, którzy jeszcze nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Podczas trwania kwalifikacji komisje kwalifikacyjne organizowane są w każdym powiecie, a ich skład pozwala uzyskać orzeczenie o zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej w ciągu jednego dnia. Tymczasem po zakończeniu okresu kwalifikacji uzyskanie orzeczenia może trwać do kilku dni z uwagi na konieczność odbycia osobnych wizyt w WKU, wojskowej komisji lekarskiej oraz poradni psychologicznej, które często mają siedziby w różnych miastach.

Zapraszamy więc osoby rozważające możliwość rozpoczęcia służby wojskowej do odbycia kwalifikacji wojskowej, podczas której ochotnicy do WOT mogą wyrazić swój akces ułatwiający późniejszą rekrutację do TSW.

Zgodne z przepisami kwalifikację przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

Obowiązkowi  do stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1993–1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1996–1997, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
c) kobiety urodzone w latach 1993–1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 321);
4. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Niezbędne dokumenty

Osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej jest obowiązana zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:
•    dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
•    dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
•    aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy
•    dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadanych kwalifikacjach zawodowych.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji po raz kolejny nie musi przynosić ze sobą zdjęcia, ale powinna pamiętać o zabraniu książeczki wojskowej.  Osoba, która zmieniła stan cywilny i ma dzieci powinna mieć ze sobą dokumenty to potwierdzające.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może się stawić w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana do zawiadomienia o tym fakcie właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Powinna tego dokonać najpóźniej w dniu, na który była wezwana, i podać przyczyny. Zostanie jej wyznaczony nowy termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji.

Podstawa prawna:

•    Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2016r. poz. 1534, w późn. zm.) 
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie  kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1566 z późn. zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  kwalifikacji wojskowej  (Dz.U. Nr 226 poz. 1834)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1657)
•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321)

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
Minister Antoni Macierewicz w USA
22 IX 2017
Wizyta ministra A.Macierewicza w USA
W czwartek szef MON wziął udział w Forum, które organizowane jest w Waszyngtonie przez Center for European Policy Analysis (CEPA), podczas ...
22 IX 2017
Naszaarmia.pl odc.283 - o 78. ...
W najbliższym odcinku: o 78 rocznicy agresji sowieckej na Polskę; Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego okazał się wyjątkową lekcją dla młodzieży. Na ...
22 IX 2017
Wiceminister na ćwiczeniu DRAGON-17
- Żołnierze ćwiczą obronę, ale dostosowujemy się do współczesnych realiów. Jednym z elementów Dragona-17 będzie przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym – mówił w Drawsku wiceminister ...
Rozmowy w Pentagonie
21 IX 2017
Rozmowy w Pentagonie
W czwartek minister obrony narodowej Antoni Macierewicz spotkał się w Pentagonie z sekretarzem obrony Jamesem Mattisem.