Pierwszeństwo w powołaniu
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Pierwszeństwo służby w WOT mają członkowie organizacji paramilitarnych, absolwenci klas wojskowych oraz byli żołnierze zawodowi.

Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje:

  • osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na obszarze dyslokacji miejsca pełnienia tej służby;
  • byłym żołnierzom zawodowym;
  • członkom proobronnych organizacji pozarządowych, które podpisały porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje władz tych organizacji;
  • absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus