Dla pracodawcy
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

1. Jakie świadczenia będzie otrzymywał pracodawca z tytułu wykonywania obowiązków w ramach WOT przez jego pracownika?
Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem OT przysługuje świadczenie pieniężne za okres odbywania TSW rotacyjnie.
Pracodawca będzie przesyłał wniosek w sprawie wypłaty świadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty, szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub z pełnienia okresowej służby wojskowej. Kwotę świadczenia ustali właściwy szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Więcej w tym zakresie znajdziecie Państwo w zakładce: DLA PRACODAWCY

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus